Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcum a Spotrebiteľom. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo boli oznámené počas registrácie kupujúcim sú považované za dôverné informácie a sú chránené proti zneužitiu.

Tieto osobné údaje o kupujúcich nebudú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na spracovaní objednávky (prevádzkovatelia, dopravcovia, a pod.). Aj týmto osobám však budú oznamovať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom, ním uzavretých obchodoch pri využívaní internetového obchodu za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného kupujúceho z databázy v prípade, že o to písomne požiada.